Η Σκύδρα βρίσκεται σε Γεωγραφικό Πλάτος
40°46'6"N και Γεωγραφικό Μήκος 22°9'12"E
Μπορείτε να έχετε άμεση και γρήγορη
πρόσβαση από κάθε μεγάλη
πόλη της περιοχής